HeaderVervolg

Estinea, gevestigd aan Herenstraat 21 te Aalten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Postbus 248
7120 AE Aalten
088-4950500
www.estinea.nl

Hanc Legtenberg is de Functionaris Gegevensbescherming van Estinea. Hij is te bereiken via hanc.legtenberg@estinea.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Estinea verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door het verzenden van een sollicitatie. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden, afhankelijk van jouw relatie met Estinea:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een formulier op deze website in te vullen en te verzenden of via in correspondentie en telefoon
 • Locatiegegevens
 • Bankrekeningnummer
 • Technische browserinformatie
 • Cookie ID
 • Klik- en surfgedrag

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
Estinea heeft niet de intentie gegevens te verzamelen (bijvoorbeeld, gegevens verkregen door het invullen van een digitaal formulier of bij een informatieaanvraag) van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Estinea kan echter niet altijd controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op met de bestuurder. De bestuurder kent het verzoek om de gegevens te verwijderen toe aan de betreffende eigenaar van het proces waar het verzoek betrekking op heeft. Wij verwijderen dan deze informatie.

Verwerkingsgronden
Estinea verwerkt persoonsgegevens op basis van onderstaande grondslagen:

 • Uitvoering van de overeenkomst
 • Voldoen aan een wettelijke verplichting
 • Gerechtvaardigd belang (bijvoorbeeld in het kader van marketingdoeleinden, als het belang van Estinea nadrukkelijk zwaarder weegt dan het belang van betrokkene)
 • Toestemming van jou als betrokkene
 • Vitaal belang (hiervan kan sprake zijn in het geval van een levensbedreigende situatie, waarin Estinea direct moet handelen en er geen tijd is om toestemming te vragen)

Als cliënt of medewerker ben je verplicht persoonsgegevens aan Estinea te verstrekken als dit voortvloeit uit een wettelijke verplichting, of het uitvoeren van een arbeids- of zorgovereenkomst. Bij het niet verstrekken van de benodigde persoonsgegevens komt de overeenkomst niet tot stand of wordt deze beëindigd.

Als Estinea voornemens is de persoonsgegevens voor een ander doel te verwerken dan waarvoor je ze oorspronkelijk hebt verstrekt, doet Estinea dit alleen in overleg met jou.

Met welk doel verwerkt Estinea persoonsgegevens
Estinea verwerkt jouw persoonsgegevens om:

 • Zorg en ondersteuning aan jou te kunnen bieden;
 • Een arbeidsovereenkomst met jou af te sluiten;
 • Een vrijwilligersovereenkomst met jou af te sluiten;
 • Administratieve zaken (bijvoorbeeld het afhandelen van een betaling) af te kunnen handelen;
 • Jou informatie te verzenden over Estinea;
 • Jou te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze zorg- en dienstverlening uit te voeren;
 • Jou te informeren over wijzigingen van onze diensten;

Estinea verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Hoe lang bewaart Estinea persoonsgegevens
Estinea bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Hierbij hanteert Estinea de wettelijke bewaartermijnen. Estinea kan gegevens langer bewaren als daar een belangrijke reden voor is. Estinea heeft in haar documentensysteem een overzicht met daarin bewaartermijnen van alle persoonsgegevens die wij hanteren.

Estinea deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de zorg- of arbeidsovereenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. We vragen deze verwerkers om de dataopslag zoveel mogelijk plaats te laten vinden binnen de Cloud van Estinea en in ieder geval binnen de EU. Estinea blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Estinea jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming. Estinea heeft in haar documentensysteem een overzicht van bedrijven die namens Estinea gegevens verwerken.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Estinea gebruikt
Estinea gebruikt cookies. Een cookie is een klein databestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. De bestandjes bevatten informatie over je gebruik van de website. Estinea gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat de website goed werkt en dat we hem goed kunnen bijhouden en verbeteren. Deze informatie gebruiken we om de effectiviteit van de website te meten via Google Analytics.

In- en uitschakelen van cookies
Wij gebruiken cookies om je instellingen en voorkeuren te onthouden. Je kunt deze cookies uitzetten via je browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg: https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy .

Verwijderen van cookies
De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van jouw site-bezoek meer registreren. Je kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kun je de handleiding van je browser raadplegen.

Bekijk meer informatie over cookies in ons cookieoverzicht

Rechten van betrokkenen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Estinea en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens, die wij van jou verwerken in een computerbestand, naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Een verzoek tot uitoefening van de rechten kan ingediend worden bij de bestuurder, waarna deze worden toegekend aan de betreffende eigenaar van het proces waar het verzoek betrekking op heeft.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, kunnen wij je vragen om naar ons toe te komen voor het doen van de aanvraag en daarbij een kopie van je identiteitsbewijs te tonen.

Estinea wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe Estinea persoonsgegevens beveiligt
Estinea neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op de functionaris gegevensbescherming.

Wat als het mis gaat
Het kan gebeuren dat er toch informatie van jou bij anderen terecht komt, terwijl zij die informatie niet hadden moeten krijgen. Als dit gebeurt, dan beoordeelt de functionaris gegevensbescherming wat er moet gebeuren. Als het nodig is, doet de functionaris gegevensbescherming een melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als jij denkt dat er gegevens van jou terecht zijn gekomen bij mensen of een organisatie die die gegevens niet zouden moeten hebben, dan kun je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.